การแข่งขัน SKR goal on BCG Contest 2023 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
id หมายเลข ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด เกียรติบัตร
219 สกร.วช. 977 / 2566 นายพีรพันธ์ ช่างเรือง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
220 สกร.วช. 978 / 2566 นายพุทธมนต์ พรหมวิหาร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
221 สกร.วช. 979 / 2566 นายภูมิพัสกร ศิริประเสริฐสุข ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
222 สกร.วช. 980 / 2566 นายสัณหวัช พิราณรัมย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
223 สกร.วช. 981 / 2566 นางสาวกมลชนก จุฑารัตน์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
224 สกร.วช. 982 / 2566 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์แจ่มใย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
225 สกร.วช. 983 / 2566 นางสาวสาริศา ศิริจร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
226 สกร.วช. 984 / 2566 นางสาวกชกร คำสีแก้ว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
227 สกร.วช. 985 / 2566 นางสาวปวีชญา แต่งภูมิ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
228 สกร.วช. 986 / 2566 นางสาวโมณิตา สมบูรณ์วงศ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  Download
229 สกร.วช. 987 / 2566 นายกฤต พรหมสูงวงษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
230 สกร.วช. 988 / 2566 นายเจค็อป ซี พิมพยอม เเชมเบอร์ส ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
231 สกร.วช. 989 / 2566 นายกิตติเชษฐ์ เครือสุวรรณ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
232 สกร.วช. 990 / 2566 นายชาญชล พันธุ์ยาง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
233 สกร.วช. 991 / 2566 นายญาณวัฒน์ ทรัพย์เฉลิม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
234 สกร.วช. 992 / 2566 นายธนกฤต น้อยกลัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
235 สกร.วช. 993 / 2566 นายธนพัฒน์ อุบลงาม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
236 สกร.วช. 994 / 2566 นายปรมาราช ปรีชาพร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
237 สกร.วช. 995 / 2566 นายวรินทร อัศวปยุกต์กุล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
238 สกร.วช. 996 / 2566 นายวรินทร เจริญวงค์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
239 สกร.วช. 997 / 2566 นายไกรวิชญ์ เตียวพิทักษ์กุล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
240 สกร.วช. 998 / 2566 นายธนสาร รัตนไพจิตต์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
241 สกร.วช. 999 / 2566 นายนรภัทร ดำรงกิจพัฒนากร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
242 สกร.วช. 1000 / 2566 นายบุลกิต อุ่นไทย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
243 สกร.วช. 1001 / 2566 นายปัญญพงศ์ แดงอินทร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
244 สกร.วช. 1002 / 2566 นายปิยพัทธ์ ประพงษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
245 สกร.วช. 1003 / 2566 นายปุญญพัฒน์ อัมโร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
246 สกร.วช. 1004 / 2566 นายศรัณยพงศ์ จันปัญญา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
247 สกร.วช. 1005 / 2566 นายสิทธินนท์ แว่นถิ่น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
248 สกร.วช. 1006 / 2566 นางสาวพลอยชมพู พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  Download
249 สกร.วช. 1007 / 2566 นายธนภัทร สุขทรัพย์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
250 สกร.วช. 1008 / 2566 นายภูวเนตร นิสาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
251 สกร.วช. 1009 / 2566 นายมาซาฮิโร โคจิมา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
252 สกร.วช. 1010 / 2566 นายภูฤทธิ์ศรา โอนนอก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
253 สกร.วช. 1011 / 2566 นายอนันตพัฒน์ จรูณศรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
254 สกร.วช. 1012 / 2566 นางสาวธมลวรรณ เสือม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
255 สกร.วช. 1013 / 2566 นางสาวพัชรธร ชีพประกิต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
256 สกร.วช. 1014 / 2566 นางสาวภัณฑิรา เทิดเกียรติยศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
257 สกร.วช. 1015 / 2566 นางสาวศรัณย์ภัทร อารีรักษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
258 สกร.วช. 1016 / 2566 นางสาวสุกุลฑีรา นาคนิกร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  Download
259 สกร.วช. 1017 / 2566 นายพีรพันธ์ ช่างเรือง ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
260 สกร.วช. 1018 / 2566 นายพุทธมนต์ พรหมวิหาร ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
261 สกร.วช. 1019 / 2566 นายภูมิพัสกร ศิริประเสริฐสุข ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
262 สกร.วช. 1020 / 2566 นายสัณหวัช พิราณรัมย์ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
263 สกร.วช. 1021 / 2566 นางสาวกมลชนก จุฑารัตน์ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
264 สกร.วช. 1022 / 2566 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์แจ่มใย ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
265 สกร.วช. 1023 / 2566 นางสาวสาริศา ศิริจร ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
266 สกร.วช. 1024 / 2566 นางสาวกชกร คำสีแก้ว ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
267 สกร.วช. 1025 / 2566 นางสาวปวีชญา แต่งภูมิ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
268 สกร.วช. 1026 / 2566 นางสาวโมณิตา สมบูรณ์วงศ์ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
269 สกร.วช. 1027 / 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
270 สกร.วช. 1028 / 2566 นายณัฐวัฒน บุญปัญญเมธิสิทธิ์ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
271 สกร.วช. 1029 / 2566 นายณัฐวินทร์ วัฒนกิตติ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
272 สกร.วช. 1030 / 2566 นายพชร โง่นใจรัก ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
273 สกร.วช. 1031 / 2566 นายเพียรแทนคุณ เพียรภายลุน ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
274 สกร.วช. 1032 / 2566 นายภัทราพล พรภัทรา ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
275 สกร.วช. 1033 / 2566 นางสาวณัฐฐาพร กิติประสิทธิ์ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
276 สกร.วช. 1034 / 2566 นางสาวปุญญิศา ปัญญาโรจน์ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
277 สกร.วช. 1035 / 2566 นางสาวพิมพ์พิชชา ดีนิรันดร์ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
278 สกร.วช. 1036 / 2566 นางสาวอชิรญา อินทปัญโญ ได้รับรางวัล ชมเชย  Download
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์ v.2023.03
@2023 Suankularbwittayalai Rangsit School
ผู้พัฒนา @ครูพีระพงษ์

_