การอบรมค่ายจับฉ่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 13 (2566)
id หมายเลข ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/งาน เกียรติบัตร
163 สกร.วช. 2201 / 2566 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ ชุณหรัตน์ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
164 สกร.วช. 2202 / 2566 เด็กชายชิควัน มีรักษา หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
165 สกร.วช. 2203 / 2566 เด็กชายเตชินท์ เคนเหลา หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
166 สกร.วช. 2204 / 2566 เด็กชายชวิธน์ โสมานันท์ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
167 สกร.วช. 2205 / 2566 เด็กชายภีมพศ จันสด หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
168 สกร.วช. 2206 / 2566 เด็กชายธนภัทร ใจอ่อน หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
169 สกร.วช. 2207 / 2566 เด็กหญิงสิรินดา สุทธิจักร หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
170 สกร.วช. 2208 / 2566 เด็กชายชาติวุฒิ วงษ์แก้วเชื้อ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
171 สกร.วช. 2209 / 2566 เด็กชายจิรัฏฐ์นนท์ ศรีบานเย็น หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
172 สกร.วช. 2210 / 2566 เด็กชายณฐภัทร เอื้อ​ทัดทาน​ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
173 สกร.วช. 2211 / 2566 เด็กชายชวโรจน์ รุ่งเรือง หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
174 สกร.วช. 2212 / 2566 เด็กหญิงมนนัทธ์ อมรชัยรัตนกุล หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
175 สกร.วช. 2213 / 2566 เด็กหญิงธัญมล รินทระ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
176 สกร.วช. 2214 / 2566 เด็กชายคชาพัฒน์ สังข์ศิละ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
177 สกร.วช. 2215 / 2566 เด็กชายชวัลวิทย์ เหลืองกิตติก้อง หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
178 สกร.วช. 2216 / 2566 เด็กหญิงธนพร เหล่ากาวี หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
179 สกร.วช. 2217 / 2566 เด็กหญิงภัทรภร อินทพงศ์ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
180 สกร.วช. 2218 / 2566 เด็กหญิงชนิดาภา สหัสจรรทรงค์ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
181 สกร.วช. 2219 / 2566 เด็กหญิงปภาดา ขัติยะ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
182 สกร.วช. 2220 / 2566 นายญาณวัฒน์ ทรัพย์เฉลิม หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
183 สกร.วช. 2221 / 2566 นางสาวพิมพ์พิชชา ดีนิรันดร์ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
184 สกร.วช. 2222 / 2566 นางสาวจรรญา ศรีประเสริฐศักดิ์ หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
185 สกร.วช. 2223 / 2566 นายพุทธมนต์ พรหมวิหาร หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic  Download
186 สกร.วช. 2224 / 2566 เด็กชายเจนวิทย์ ธัญภัทรนพจิรา หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
187 สกร.วช. 2225 / 2566 เด็กหญิงพิมชนก รมเยศบวร หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
188 สกร.วช. 2226 / 2566 เด็กชายอชิตะ รักษาแก้ว หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
189 สกร.วช. 2227 / 2566 เด็กหญิงณัฐฐิรา คลังธะนะกูล หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
190 สกร.วช. 2228 / 2566 เด็กหญิงพัชราภา ตระกูลบุญฤทธิ์ หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
191 สกร.วช. 2229 / 2566 เด็กชายชโยดม ยิ้มศิริวัฒนะ หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
192 สกร.วช. 2230 / 2566 เด็กชายวิทยา บุญยิ่ง หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
193 สกร.วช. 2231 / 2566 เด็กชายธนทร สนั่นไหว หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
194 สกร.วช. 2232 / 2566 เด็กชายธนกร เฮงศรีธวัช หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
195 สกร.วช. 2233 / 2566 เด็กหญิงชัญญา เกริกเทมินทร์ หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
196 สกร.วช. 2234 / 2566 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองสนิท หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
197 สกร.วช. 2235 / 2566 เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
198 สกร.วช. 2236 / 2566 เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
199 สกร.วช. 2237 / 2566 เด็กหญิงภัทลดา ธนคุณจินดา หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
200 สกร.วช. 2238 / 2566 เด็กชายศุภกิตติ์ แพ่งกุล หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
201 สกร.วช. 2239 / 2566 เด็กหญิงณัฐชา ปราชญ์เปี่ยมสุข หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
202 สกร.วช. 2240 / 2566 เด็กชายภูวสิษฎ์ เคียงแก้ว หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
203 สกร.วช. 2241 / 2566 เด็กชายณภัทร จ้อยสูงเนิน หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
204 สกร.วช. 2242 / 2566 เด็กหญิงอรปรียา เมืองก้อน หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
205 สกร.วช. 2243 / 2566 เด็กชายกิจพนัสถ์ อัครชัยวารี หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
206 สกร.วช. 2244 / 2566 นายพชร โง่นใจรัก หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
207 สกร.วช. 2245 / 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
208 สกร.วช. 2246 / 2566 นางสาวขวัญชนก ศรีไทรจันทร์ หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
209 สกร.วช. 2247 / 2566 นางสาวญาณิน เคารพาพงศ์ หลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ (Blender)  Download
210 สกร.วช. 2248 / 2566 เด็กชาย กฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
211 สกร.วช. 2249 / 2566 เด็กชายกตัญญวัฒน์ จันทร์กระจ่าง หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
212 สกร.วช. 2250 / 2566 เด็กชายพุทธิคุณ ทิพย์อักษร หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
213 สกร.วช. 2251 / 2566 เด็กชายธีรภัทร ทองขาว หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
214 สกร.วช. 2252 / 2566 เด็กหญิงเมยาวี ลิมป์ลาวัณย์ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
215 สกร.วช. 2253 / 2566 เด็กชายสุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
216 สกร.วช. 2254 / 2566 เด็กชายชนนันท์ ศรารัชต์ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
217 สกร.วช. 2255 / 2566 เด็กชายธีร์ธวัช เเจ่มใส หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
218 สกร.วช. 2256 / 2566 เด็กชายพีรวิชญ์ ดีเสมอ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
219 สกร.วช. 2257 / 2566 เด็กหญิงมณินทร ชัยเฉลิมวรรณ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
220 สกร.วช. 2258 / 2566 เด็กชาย กัณปภัส จันทีนอก หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
221 สกร.วช. 2259 / 2566 เด็กชายภูริชญ์ ชมแก้ว หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
222 สกร.วช. 2260 / 2566 เด็กหญิงวิชชาวดี ชูเพชรพงษ์ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
223 สกร.วช. 2261 / 2566 เด็กชายคิรากร แซ่เฮ้ง หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
224 สกร.วช. 2262 / 2566 นายศุภกร จุลเลศ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
225 สกร.วช. 2263 / 2566 นายสิรวิชญ์ ท้วมผิวทอง หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
226 สกร.วช. 2264 / 2566 นายสิรเศรษฐ์ คลังอนันต์นุกูล หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
227 สกร.วช. 2265 / 2566 นายพิเศรษฐศิริ เส็งพานิชย์ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
228 สกร.วช. 2266 / 2566 นายวชิรวิชญ์ อินทคง หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
229 สกร.วช. 2267 / 2566 นางสาวรมิดา พรหมวิเศษ หลักสูตรการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino  Download
230 สกร.วช. 2268 / 2566 นางสาวกรกนก เชตุใจ คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
231 สกร.วช. 2269 / 2566 นางสาวนุตประวีณ์ จำปาทอง คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
232 สกร.วช. 2270 / 2566 นางสาวชลิดา แตงสุก คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
233 สกร.วช. 2271 / 2566 นางสาวศิรภัสสร ศรีสงคราม คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
234 สกร.วช. 2272 / 2566 นางสาวพิมพ์ลดา ขนานใต้ คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
235 สกร.วช. 2273 / 2566 นายพงศกรณ์ เกิดโภคทรัพย์ คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
236 สกร.วช. 2274 / 2566 นายปฏิภาณ อุบลบาน คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
237 สกร.วช. 2275 / 2566 นายชวัลวิทย์ โศภณศิริทรม คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
238 สกร.วช. 2276 / 2566 นายพัสพนธ์ ณัฐนันท์ธร คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
239 สกร.วช. 2277 / 2566 นายวศิภูมิ์ ถัมภ์บรรฑุ คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
240 สกร.วช. 2278 / 2566 นายวัชรวิศร์ ปราชญ์เปี่ยมสุข คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
241 สกร.วช. 2279 / 2566 นายกันตพัฒน์ กาวิชัย คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
242 สกร.วช. 2280 / 2566 นายกฤตัชญ์ รักษ์กุศล คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
243 สกร.วช. 2281 / 2566 นางสาวศิวารักข์ บริรักษ์ คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
244 สกร.วช. 2282 / 2566 นายพัชร์เธียร ศรียาภัย คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
245 สกร.วช. 2283 / 2566 นางสาวพิณญาภรณ์ พรมมา คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
246 สกร.วช. 2284 / 2566 นายศิวัช เจิมเฉลิม คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
247 สกร.วช. 2285 / 2566 นายอภิชา ฉัตรใจดี คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
248 สกร.วช. 2286 / 2566 นายชยพัทธ์ ธัชยพงษ์ คณะทำงานและพี่เลี้ยงค่าย  Download
249 สกร.วช. 2286 / 2566 นายพีระพงษ์ ปรีดาชม คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
250 สกร.วช. 2286 / 2566 นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
251 สกร.วช. 2286 / 2566 นางสาวพินทิพา เทศวิศาล คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
252 สกร.วช. 2286 / 2566 นายธานี พันธ์ุไม้สี คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
253 สกร.วช. 2286 / 2566 นายปิยชาติ จันทรานนท์ คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
254 สกร.วช. 2286 / 2566 นายณัฐพล บัวอุไร คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
255 สกร.วช. 2286 / 2566 นายรุตชเดช คะตะวงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
256 สกร.วช. 2286 / 2566 นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
257 สกร.วช. 2286 / 2566 นายสุธีร์ นาทร คณะกรรมการดำเนินงาน  Download
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์ v.2023.03
@2023 Suankularbwittayalai Rangsit School
ผู้พัฒนา @ครูพีระพงษ์

_