ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3557 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1702 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1855 คน
ชั้น ม.1 556 คน
ชั้น ม.2 575 คน
ชั้น ม.3 571 คน
ชั้น ม.4 599 คน
ชั้น ม.5 631 คน
ชั้น ม.6 625 คน

จำนวนนักเรียน ชาย/หญิง

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าระดับ : นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายสิทธิชัย อุตทาสา
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
10130นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์, Mr.Tyree Young
10230นางสาวนภัทร สีหะวงษ์, Mr.Daniel Dribble
10336นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว, นายวุฒิศักดิ์ ชมดง
10436นางสาวไปรยา บุญโพธิ์, ครูจีน
10536นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค, นางสาวประภัสสร เงินยวง
10636นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์, นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์
10744นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์, นายชวัลย์วิทย์ สอนมานะ
10844นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง, นางสาวสุภาวดี คำแสง, นางมุจลินท์ ยั่งยืน
10944นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ, นายวิมล พงษ์เตรียง
11044นางวรรณี นาคหาญ, นางสาวกินรี มุ่งมาตร
11144นางสาววิลาวัณย์ รักงาม, นายรุตชเดช คะตะวงษ์
11244นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง, นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์
11344นายสิทธิชัย ดุลแสง, นางสาวนรินทร์ สอาดรัมย์
11444นางชัญญา แซ่ลิ้ม, นายสิทธิชัย อุตทาสา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าระดับ : นางดุษณี กลั่นเกษร
รองหัวหน้าระดับ : นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
20130นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง, Ms.Annalyn Molde
20230นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล, Ms.Akou Kudatsi
20336นางอำไพ ตันติกุล, นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์
20436นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย, นางสาวมินตรา พันธุมาศ
20536นางสาวสราวีย์ รัตนจงเกียรติ, นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท
20636นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์, นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง
20746นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์, นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ
20846นางนภา เติมศักดิ์, นายพรชัย พูนขุนทด
20946นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์, นายพลสันต์ บุญเจริญ
21047นางสาววิภา วิชัยพรม, นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี
21147นางอรรถยา จันทร์พางาม, ว่าที่ ร.ต. หญิง แพรพรรณ กองพิมพ์, นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ
21247นายอภิเดช กุลบุตร, นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ
21345นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์, นายอภิรักษ์ ทองโชติ
21447นายชัยยุทธ อนุวรรณ, นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าระดับ : นางวรรณา ปันส่วน
รองหัวหน้าระดับ : นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
30129นางสาวชูจิตร เนืองโนราช, Mr.Diarmaid Brennan
30230นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ, Ms.Veronica Schawartz
30336นางนุชนาถ ไมตรีแพน, นางสาวศศิมา แสงสว่าง
30436นายชนินทร์ แก้วเจริญ, นางสาววัลยา อุดมรัตน์
30535นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร, นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ, นายมนัส จันทรัพย์
30634นางสาวรมิตา ยุพจันทร์, นางภคพร จิตตรีขันธ์
30746นางลักขณา นิยม, นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ
30846นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม, นางสาววิภารัตน์ พะแป่
30946นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต, นางนิภาพร ขันเงิน
31047นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ, นางสุกัญญา ภัทรสกล
31146นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล, นายนรากร คำโสภา
31247นายวรากฤช นันท์แก้ว, นายรวิพล เปรมเกร็ด
31346นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์, นายปิยชาติ จันทรานนท์
31447นางปารณีย์ ศุภศรี, จ.ส.อ พิพัฒน์ ยงยุทธ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าระดับ : นางสาวธิดารัตน์ คนตรง
รองหัวหน้าระดับ : นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
40129นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง, Mr.Mckinzie Burton
40230นางสาวอาศุ อุทารจิตต์, Ms.Aicelle Velasco
40336นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์, นายสมพอ ภู่โกสีย์
40436นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์, นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย
40535นายณัฐพล บัวอุไร, นางสาวอรุณศิริ สัมมา
40644นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์, นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล
40744นางสาวพินทิพา เทศวิศาล, นายธวัชชัย รัตนวิชัย, นางสาวนิตยา ไชยพรหม
40844นางสาวสุธิสา ทับทองคำ, นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ
40944นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย, นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส
41044นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย, นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก
41144นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา
41243นายทิวากร ว่องเจริญ, นางสุพัตรา เยาวนิช
41336นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา, นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล
41430นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์, นายเจริญ ทองอ่อน
41530นายธงชัย ควรคนึง
41630นางสาวศิราณี โชติงาม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้าระดับ : นายอำนาจ เปรมบางเขน
รองหัวหน้าระดับ : นายอนันท์ วงษ์แสง
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
50126นางสาวกนกนาค แสงรัสมี, Mr.Darly Navalta
50227นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล, นางณัฐกาญจน์ เกิดศรีทอง, Ms.Jaclyn De Leon
50335นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์
50435นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง, นายปรัชญา งาสิทธิ์
50535นายฤทธิรงค์ สวากัลป์, นางดวงใจ ผิวสานต์
50641นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ, นายอนันท์ วงษ์แสง
50747นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม, นางสาวอุมาพร คืดนอก
50849นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร, นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง
50949นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี, นายพีระพงษ์ ปรีดาชม
51045นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้, นางสาวสิริกุล มูลเมือง
51148นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักร์, นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์
51248นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง, นายวสุธร บุตรจันทร์
51339นายธิติ ไชยันติร์, นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส
51446นางสาวโสรยา สะกล, นายสาโรจน์ ชื่นนิรันดร์
51530นางชื่นจิต แสนสุด
51631นายณฐกร สุทธิวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าระดับ : นางยรรยง เชตุใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
60130นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง, Ms.Helen Joy Barcebal
60228นางสมบุญ ชีบังเกิด, Mr.Dustin Jacobsen
60335นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว, นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์
60434นายนิวัฒน์ เสนาะ, นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต
60534นายภิญโญ ขียา, นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี
60643นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส, นางสาวรติพร ช่อลำไย, นางสาววิชุดา จินดา
60744นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์, นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล
60844นางสุริยา นิ่มปลื้ม, นายวิเชียร จันทแสง, นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์
60945นายปฏิภาณ สุตระ, นายสุธีร์ นาทร
61046นางสาวชนิดา กุลแพทย์, นายกชพงศ์ มากแดง
61146นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์, นายการันต์ จันทา
61247นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์, นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย
61345นายทัสซึ ซึรุอิชิ
61448นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล, นางสาวสำเริง ศรีพลอย
61530นางจารีรัตน์ บัวแย้ม
61626นายนพพล เพิ่มพูน