ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3327 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1583 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1744 คน
ชั้น ม.1 516 คน
ชั้น ม.2 528 คน
ชั้น ม.3 539 คน
ชั้น ม.4 586 คน
ชั้น ม.5 580 คน
ชั้น ม.6 578 คน

จำนวนนักเรียน ชาย/หญิง

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าระดับ : นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายโรจนัสถ์ อินเทพ
ห้อง คณะสี จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
101ไพลิน30/30นางสาวสุภาวดี คำแสง
102บุษราคัม30/30นางสาวอุมาพร คืดนอก
103ทับทิม36/36นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม , นายวิมล พงษ์เตรียง
104มรกต36/36นางชัญญา แซ่ลิ้ม , นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์
105เพชร36/36นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง , นายอชิตพน ยิ้มโสภา
106บุษราคัม30/30นางสาวประภัสสร เงินยวง
107ทับทิม40/40นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค , นายโรจนัสถ์ อินเทพ
108มรกต40/40นางสาวกินรี มุ่งมาตร , นางสาวนภัทร สีหะวงษ์
109เพชร40/40นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์ , นายชวัลย์วิทย์ สอนมานะ
110ไพลิน40/40นายรุตชเดช คะตะวงษ์ , นางสาวเบญจมาศ ขำอิง
111บุษราคัม40/40นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ , นางสาวไปรยา บุญโพธิ์
112ทับทิม40/40นางสาวประพาฬรัตน์ จำปาทิพย์ , นายวุฒิศักดิ์ ชมดง
113มรกต39/39นางสาววิลาวัณย์ รักงาม , นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์
114เพชร39/39นายสิทธิชัย ดุลแสง , นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าระดับ : นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล
รองหัวหน้าระดับ : ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์
ห้อง คณะสี จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
201บุษราคัม29/29นายณัฐพร หิรัญอ่อน
202ทับทิม30/30นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก
203มรกต36/36นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร , นางนิภาพร ขันเงิน , นางสาวกัญญ์วรา พลายชุม
204เพชร36/36นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย , นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง
205ไพลิน36/36นางอำไพ ตันติกุล , นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม
206บุษราคัม36/36นางสราวีย์ เมธาพิทักษ์นนท์ , นางอรรถยา จันทร์พางาม
207ทับทิม40/40นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ , นายอิศรพงษ์ พรมลาย
208มรกต41/41นายชัยยุทธ อนุวรรณ , นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง
209เพชร41/41นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ , ว่าที่ ร.ต.หญิง แพรวพรรณ กองพิมพ์
210ไพลิน41/41นางนภา เติมศักดิ์ , นางสาววรธิติ สีสุข
211บุษราคัม41/41นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ , นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ
212ทับทิม41/41นางสาววิภา วิชัยพรหม , นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท
213มรกต39/41นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง , นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
214เพชร41/41นายอภิรักษ์ ทองโชติ , นายพรชัย พูนขุนทด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าระดับ : นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ
รองหัวหน้าระดับ : นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต
ห้อง คณะสี จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
301มรกต29/29นางสาวกุลจิรา ทองย้อย
302เพชร29/29นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ
303ไพลิน36/36นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล , นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย
304บุษราคัม36/36นางนุชนาถ ไมตรีแพน , นางสาววัลยา อุดมรัตน์
305ทับทิม36/36นางสาวสุธิสา ทับทองคำ , นางสาวศศิมา แสงสว่าง
306มรกต36/36นางภคพร จิตตรีขันธ์ , นางสาวจุฑามาศ กมล
307เพชร42/42นางปารณีย์ ศุภศรี , นายกฤตยชญ์ พัวพันธ์
308ไพลิน41/41นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม , นางสาวศิริรัตน์ โถชัยคำ
309บุษราคัม42/42นายชลพิพรรธน์ กิจเจริญพิบูลย์ , นางสาวชนากานต์ คงสมแก้ว
310ทับทิม43/43นางวรรณา ปันส่วน , นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง
311มรกต43/43นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต , ว่าที่ ร.ต.วัชระ นิลบุตร
312เพชร43/43นายนรากร คำโสภา , นายรวิพล เปรมเกร็ด
313ไพลิน41/41นายวรากฤช นันท์แก้ว , นางสาวปภัสรา ห้องกรุด
314บุษราคัม42/42นายปิยชาติ จันทรานนท์ , นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าระดับ : นางสาวธิดารัตน์ คนตรง
รองหัวหน้าระดับ : นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต
ห้อง คณะสี จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
401ไพลิน30/30นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต
402เพชร30/30นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา , นางนุชนาถ บัวพุทธา
403มรกต36/36นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ , นางสาวศิราณี โชติงาม
404ทับทิม36/36นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์ , นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย
405บุษราคัม40/40นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย , นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์
406ไพลิน40/40นางสุพัตรา เยาวนิช , นายเจริญ ทองอ่อน
407เพชร40/40นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ , นางสาวณัฐธยาน์ ปณิธารรักชัย
408มรกต40/40นางสาวอรุณศิริ สัมมา , นายกฤษณะ ภักดีรักษ์
409ทับทิม37/40นายสมพอ ภู่โกสีย์ , นายธวัชชัย รัตนวิชัย
410บุษราคัม41/41นางวรรณี นาคหาญ , นางสาวพลอยนภัส มนตรีพิทักษ์
411ไพลิน40/40นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง , นางสาวอาศุ อุทารจิตต์
412เพชร40/40นางสาวพินทิพา เทศวิศาล , นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
413บุษราคัม40/40นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล , นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหา
414ไพลิน36/36นายทิวากร ว่องเจริญ , นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์
415มรกต30/30นายธงชัย ควรคนึง
416ทับทิม30/30นายณัฐพล บัวอุไร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้าระดับ : นายวสุธร บุตรจันทร์
รองหัวหน้าระดับ : นายอนันท์ วงษ์แสง
ห้อง คณะสี จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
501ทับทิม28/28นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล
502มรกต27/28นายภาคภูมิ ประไพเพชร
503เพชร37/37นายฤทธิรงค์ สวากัลป์ , นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล
504ไพลิน35/35นายอนันท์ วงษ์แสง , นายพีระพงษ์ ปรีดาชม
505บุษราคัม40/40นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร , นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์
506ทับทิม41/41นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี , นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ
507มรกต40/41นางสาวสิริกุล มูลเมือง , นางสาวฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์
508เพชร40/40นางสาวฐิดารัตน์ ปานพรม , นายธนกร บริบูรณ์
509ไพลิน40/41นายชนินทร์ แก้วเจริญ , นายณฐกร สุทธิวรรณ
510บุษราคัม40/40นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ , นายปรัชญา งาสิทธิ์
511ทับทิม38/38นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง , นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์
512มรกต39/39นายธานี พันธุ์ไม้สี , นางสาวทิพยาภรณ์ อุปนันท์
513เพชร42/42นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ , นายธิติ ไชยันติร์
514ไพลิน37/37นางสาวโสรยา สะกล , ครูจีน
515ทับทิม27/27นางชื่นจิต แสนสุด
516ไพลิน29/29นายอำนาจ เปรมบางเขน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าระดับ : นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
รองหัวหน้าระดับ : นายนพพล เพิ่มพูน
ห้อง คณะสี จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
601บุษราคัม30/30นางจารีรัตน์ บัวแย้ม
602ทับทิม30/30นางสาววิภารัตน์ พะแป่
603ไพลิน36/36นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี , นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล
604บุษราคัม36/36นางสาวชนิดา กุลแพทย์ , นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว
605ทับทิม29/29นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์ , ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ดาไธสงค์
606มรกต40/40นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ , นายวราวิทย์ ทับทิม
607เพชร44/44นางสาวรติพร ช่อลำไย , นายนพพล เพิ่มพูน
608ไพลิน40/40นางสุกัญญา ภัทรสกล , นายปฏิภาณ สุตระ
609บุษราคัม42/42นางสาวสำเริง ศรีพลอย , นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์
610ทับทิม42/42นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย , นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์
611มรกต43/43นางสุริยา นิ่มปลื้ม , นายพระเอก เสนาะคำ
612เพชร41/41นายเจนณรงค์ ต๊ะผัด , นายสุธีร์ นาทร
613ไพลิน39/39นางสาวสุธีราภรณ์ ทองคำ , นายทัสซึ ซึรุอิชิ
614มรกต29/29นายวิเชียร จันทแสง , นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง
615เพชร29/29นางยรรยง เชตุใจ
616บุษราคัม28/28นายกชพงศ์ มากแดง