ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3483 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1677 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1806 คน
ชั้น ม.1 538 คน
ชั้น ม.2 563 คน
ชั้น ม.3 576 คน
ชั้น ม.4 584 คน
ชั้น ม.5 595 คน
ชั้น ม.6 627 คน

จำนวนนักเรียน ชาย/หญิง

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าระดับ : นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายสิทธิชัย อุตทาสา
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
10130นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์, Mr.Tyree Young
10230นายชวัลย์วิทย์ สอนมานะ, Mr.Daniel Dribble
10336นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง, นางสาวประภัสสร เงินยวง
10436นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์, นางสาวสุภาวดี คำแสง, นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว
10536นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ, นายภาคภูมิ ประไพเพชร
10636นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค, นางสาวไปรยา บุญโพธิ์
10742นางสาววิลาวัณย์ รักงาม, นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์
10842นางชัญญา แซ่ลิ้ม, นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง
10942นางวรรณี นาคหาญ, นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์
11042นายสิทธิชัย อุตทาสา, นายอชิตพน ยิ้มโสภา
11141นายวิมล พงษ์เตรียง, ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 2
11242นายสิทธิชัย ดุลแสง, นางสาวกินรี มุ่งมาตร
11342นายวุฒิศักดิ์ ชมดง, ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
11441นายรุตชเดช คะตะวงษ์, นางสาวนภัทร สีหะวงษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าระดับ : นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล
รองหัวหน้าระดับ : นางสราวีย์ เมธาพิทักษ์นนท์
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
20130นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง, Ms.Annalyn Molde
20229นายอภิรักษ์ ทองโชติ, Ms.Taylor Bigsy
20336นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย, นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท
20436นางสราวีย์ เมธาพิทักษ์นนท์, นางนิภาพร ขันเงิน
20536นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร, นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง
20637นางอำไพ ตันติกุล, ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
20744ว่าที่ ร.ต.หญิง แพรวพรรณ กองพิมพ์, นายพลสันต์ บุญเจริญ
20845นางนภา เติมศักดิ์, นางสาววิภา วิชัยพรหม
20946นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์, นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ
21045นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง, นายอภิเดช กุลบุตร
21145นางดุษณี กลั่นเกษร, นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์
21245นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์, นายพรชัย พูนขุนทด
21344นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์, นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม
21445นางอรรถยา จันทร์พางาม, นายชัยยุทธ อนุวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าระดับ : นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ
รองหัวหน้าระดับ : นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
30130นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช, นายนรากร คำโสภา, Ms.Samara Fuller
30230นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ, Ms.Aicelle Velasco
30336นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ, นางสาววัลยา อุดมรัตน์
30436นางนุชนาถ ไมตรีแพน, จ.ส.อ.พิพัฒน์ ยงยุทธ
30536นางลักขณา นิยม, นางภคพร จิตตรีขันธ์
30635นางสาวรมิตา ยุพจันทร์, นางสาวชนากานต์ คงสมแก้ว
30746นายปิยชาติ จันทรานนท์, นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล
30846นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม, นายชนินทร์ แก้วเจริญ
30946นางปารณีย์ ศุภศรี, นางสาวศศิมา แสงสว่าง
31047นายวรากฤช นันท์แก้ว, นางสุกัญญา ภัทรสกล, นายการันต์ จันทา
31147นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต, นางสาวศิริรัตน์ โถชัยคำ
31246นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์, นางสาวกุลจิรา ทองย้อย
31348นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์, นางวรรณา ปันส่วน
31447นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ, นายรวิพล เปรมเกร็ด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าระดับ : นางสาวธิดารัตน์ คนตรง
รองหัวหน้าระดับ : นางสาวพินทิพา เทศวิศาล
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
40130นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง, Mr.Robin Donnelly
40230นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส, M4 Math Thacher (to be announced)
40336นายณัฐพล บัวอุไร, นางสาวศิราณี โชติงาม
40436นางสาวอาศุ อุทารจิตต์, นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย
40533นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์, นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
40642นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย, นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์
40742นางสาวอรุณศิริ สัมมา, นายธวัชชัย รัตนวิชัย
40842นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ, นายเจริญ ทองอ่อน
40941นายสมพอ ภู่โกสีย์, นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์
41041นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย, นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก
41142นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา, นางสาวสุธิสา ทับทองคำ
41241นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์, นางสุพัตรา เยาวนิช
41339นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา, นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล
41429นายทิวากร ว่องเจริญ, นางสาวพินทิพา เทศวิศาล
41530นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์
41630นายธงชัย ควรคนึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้าระดับ : นายอำนาจ เปรมบางเขน
รองหัวหน้าระดับ : นายอนันท์ วงษ์แสง
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
50129นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล, Mr.Roderick Wright
50229นางสาวอุมาพร คืดนอก, Mr.Byron Bain
50336นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล, นายพีระพงษ์ ปรีดาชม, นางดวงใจ ผิวสานต์
50436นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง, นายปรัชญา งาสิทธิ์
50536นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส, นางสาวสิริกุล มูลเมือง
50643นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม, นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์
50744นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร, นางสาวฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์
50844นายอนันท์ วงษ์แสง, นางสาวพลอยนภัส มนตรีพิทักษ์
50945นายฤทธิรงค์ สวากัลป์, นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ
51044นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ, นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง
51142นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้, นายวสุธร บุตรจันทร์
51243นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต, นายธานี พันธุ์ไม้สี
51334นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี, นายธิติ ไชยันติร์
51430นางสาวโสรยา สะกล, ครูจีน (เจ้าของภาษา)
51530นายณฐกร สุทธิวรรณ
51630นางชื่นจิต แสนสุด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าระดับ : นางยรรยง เชตุใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
60126นางจารีรัตน์ บัวแย้ม, Ms.Helen Joy Barcebal
60227ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ดาไธสงค์, Mr.Darly Navalta
60335นางสาวสำเริง ศรีพลอย, นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์
60434นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว, นายเจนณรงค์ ต๊ะผัด
60535นางสมบุญ ซีบังเกิด, ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 3 , นายนิวัฒน์ เสนาะ
60641นางสาวชนิดา กุลแพทย์, นางสาววิภารัตน์ พะแป่
60744นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล, นายปฏิภาณ สุตระ
60849นางสุริยา นิ่มปลื้ม, นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์
60949นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์, นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์
61045นางสาวรติพร ช่อลำไย, นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง
61148นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย, นายสุธีร์ นาทร
61248นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี, นายณัฐพร หิรัญอ่อน
61339นางสาวสุธีราภรณ์ ทองคำ, นายทัสซึ ซึรุอิชิ
61446นายวิเชียร จันทแสง, นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
61530นายนพพล เพิ่มพูน
61631นายกชพงศ์ มากแดง