ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3375 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1620 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1755 คน
ชั้น ม.1 522 คน
ชั้น ม.2 541 คน
ชั้น ม.3 557 คน
ชั้น ม.4 590 คน
ชั้น ม.5 579 คน
ชั้น ม.6 586 คน

จำนวนนักเรียน ชาย/หญิง

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าระดับ : นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายโรจนัสถ์ อินเทพ
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
10130นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว , นายโรจนัสถ์ อินเทพ
10230นางสาวสุภาวดี คำแสง , Mr.Daniel Pheiffer
10336นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค , นายภาคภูมิ ประไพเพชร
10436นางชัญญา แซ่ลิ้ม , นายอชิตพน ยิ้มโสภา
10536นายวิมล พงษ์เตรียง , นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์
10636นายชวัลวิทย์ สอนมานะ , นางสาวประภัสสร เงินยวง
10740นางสาวกินรี มุ่งมาตร , นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์
10840นายสิทธิชัย ดุลแสง , นางสาวไปรยา บุญโพธิ์
10940นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ , นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์
11040นางสาวนภัทร สีหะวงษ์ , นายวุฒิศักดิ์ ชมดง
11139นางสาววิลาวัณย์ รักงาม , นางสาวอุมาพร คืดนอก
11240นางวรรณี นาคหาญ , นายรุตชเดช คะตะวงษ์
11340นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง , นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์
11439นางสาวประพาฬรัตน์ จำปาทิพย์ , นายพระเอก เสนาะคำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าระดับ : นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล
รองหัวหน้าระดับ : ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
20129นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม , Mr.Roderick Wright
20229นายอภิรักษ์ ทองโชติ , Mr.Daniel Dribble
20336นางอำไพ ตันติกุล , นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง
20436นางสาววิภา วิชัยพรหม , นางนิภาพร ขันเงิน
20536นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ , นางสราวีย์ เมธาพิทักษ์นนท์
20636นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย , นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร
20742นายชัยยุทธ อนุวรรณ , นายณัฐพร หิรัญอ่อน
20842นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ , นางอรรถยา จันทร์พางาม
20942นายพรชัย พูนขุนทด , นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์
21043นางดุษณี กลั่นเกษร , นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง
21143นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์
21243นางนภา เติมศักดิ์ , นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง
21342นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ , นางสาวกัญญ์วรา พลายชุม
21442ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์ , นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าระดับ : นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ
รองหัวหน้าระดับ : นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
30129นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ , ครูต่างชาติ (คณิตศาสตร์)
30228นางสาวพลอยนภัส มนตรีพิทักษ์ , Mr.Michael Sagaral
30336นางสาวรมิตา ยุพจันทร์ , นางสาวศศิมา แสงสว่าง
30436นางสาววัลยา อุดมรัตน์ , นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง
30536นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล , นางภคพร จิตตรีขันธ์
30636นางนุชนาถ ไมตรีแพน , นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ
30744นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ , นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต
30845นายวรากฤช นันท์แก้ว , นางสาวชนากานต์ คงสมแก้ว
30946นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช , นางสาวศิริรัตน์ โถชัยคำ
31045นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม , นายรวิพล เปรมเกร็ด
31144นางลักขณา นิยม , นางวรรณา ปันส่วน
31245นายปิยชาติ จันทรานนท์ , นางปารณีย์ ศุภศรี
31343นายนรากร คำโสภา , นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์
31444นายชนินทร์ แก้วเจริญ , นางสาวกุลจิรา ทองย้อย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าระดับ : นางสาวธิดารัตน์ คนตรง
รองหัวหน้าระดับ : นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
40130นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง , Mr.Robin Donnelly
40229นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส , Ms.Kate Campbell
40336นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ , นายสมพอ ภู่โกสีย์
40436นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส , นางสาวศิราณี โชติงาม
40540นายณัฐพล บัวอุไร , นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย
40641นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย , นางสาวอรุณศิริ สัมมา
40740นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์ , นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต
40840นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์ , นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย
40940นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ , นางสาวสุธิสา ทับทองคำ
41040นางสาวพินทิพา เทศวิศาล , นายธวัชชัย รัตนวิชัย
41140นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก , นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา
41239นายทิวากร ว่องเจริญ , นางสุพัตรา เยาวนิช
41340นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา , นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล
41440นายเจริญ ทองอ่อน , นางสาวอาศุ อุทารจิตต์
41529นายธงชัย ควรคนึง
41630นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้าระดับ : นายวสุธร บุตรจันทร์
รองหัวหน้าระดับ : นายอนันท์ วงษ์แสง
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
50130นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ , Ms.Annalyn Molde
50230นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล , Mr.Byron Bain
50338นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง , นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล
50436นายฤทธิรงค์ สวากัลป์ , นางสาวสิริกุล มูลเมือง
50529นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง , นายพีระพงษ์ ปรีดาชม
50640นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม , นายณฐกร สุทธิวรรณ
50743นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร , นางสาวทิพยาภรณ์ อุปนันท์
50840นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ , นางสาวฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์
50942นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส , นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์
51042นายอนันท์ วงษ์แสง , นายธานี พันธุ์ไม้สี
51143นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ , นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์
51241นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี , นายปรัชญา งาสิทธิ์
51339นายธิติ ไชยันติร์ , นายธนกร บริบูรณ์
51429นางสาวโสรยา สะกล , ครูจีน
51529นางชื่นจิต แสนสุด
51628นายอำนาจ เปรมบางเขน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าระดับ : นางยรรยง เชตุใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
ห้อง จำนวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา
60128นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง , Ms.Helen Barcebal
60229นางสมบุญ ซีบังเกิด , Mr.Darly Navalta
60333นางสาวสำเริง ศรีพลอย , นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว
60434นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์ , นายเจนณรงค์ ต๊ะผัด
60536นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์ , นายปฏิภาณ สุตระ
60643นางสาววิภารัตน์ พะแป่ , ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ดาไธสงค์
60742นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์ , นายวิเชียร จันทแสง
60842นางสาวชนิดา กุลแพทย์ , นางสุกัญญา ภัทรสกล
60945นางสาวรติพร ช่อลำไย , นางสุริยา นิ่มปลื้ม
61044นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ , นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล
61143นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย , นายสุธีร์ นาทร
61243นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี , นายวราวิทย์ ทับทิม
61334นางสาวสุธีราภรณ์ ทองคำ , นายทัสซึ ซึรุอิชิ
61430นายนพพล เพิ่มพูน , นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
61530นางจารีรัตน์ บัวแย้ม
61630นายกชพงศ์ มากแดง